RISCOS DE LA MADURESA PRECOÇ

31/07/2023
Gemma Cánovas Sau

Aquesta tendència dels últims anys a retallar la infància i hiper sexualitzar pot tenir enllaços amb els abusos sexuals, la pederàstia i la pornografia, la qual ha aumentat lamentablement en els darrers anys en edats cada vegada més primerenques.

Riscos de la maduresa precoç. "Jo" a les nenes.

Els riscos en el pla psicoafectiu de l'empenta a la maduresa artificial o precoç en els menors, especialment les nenes a prop de la preadolescència es poden manifestar de diverses maneres:

- Un estancament del desenvolupament de la identitat, JO debilitat que s'adapta de forma aparent i superficial a les exigències de l'entorn, però que es pot esfondrar davant els canvis inherents a l'entrada a l'adolescència com són els hormonals i psicològics, o en certes circumstàncies vitals.

- Arribar a la vida adulta amb més dèficits per fer front als reptes de l'existència i més risc de depressió, baixa autoestima, inseguretat...

- Es poden aguditzar símptomes preexistents abans de la pubertat com: depressió infantil, certs tipus de fòbies, TDAH, dèficits d'atenció, retards en desenvolupament evolutiu, certs espectres autistes.

- La complexitat de factors que incideixen en els intents d'autolesió en joves majoritàriament noies són alarmants, comporten riscos de passatges a l'acte d'índole autodestructiva, cal analitzar-los de manera detallada i curosa en el cas per cas, però podem plantejar la hipòtesi que el jo feble o fals self de què parla Winicott pot estar involucrat i ser un factor de risc en aquest sentit.

Des del context d'una societat hipersexualitzada en conjunt, a causa de factors d'índole ideològica i/o comercial en què no es posen límits perquè aquest fenomen social no contamini a la infància, hem de pensar en les possibles repercussions en el desenvolupament psicoafectiu de els menors en conjunt i especialment les nenes per causes de gènere.

Aquesta tendència dels darrers anys a retallar la infància i a hiper sexualitzar pot tenir enllaços amb els abusos sexuals, la pederàstia i el sotmetiment normalitzat, i per descomptat amb la pornografia, el visionat de la qual lamentablement es produeix en edats cada vegada més primerenques en què les menors haurien de centrar les energies en el joc i l'estudi. És, per tant, una greu problemàtica social.

En el pla subjectiu, les nenes que estan en posició de sobreadaptació a l'altre poden estar abocades a relacions íntimes prematures amb nois que copien conductes visionades en pornografia amb la conseqüent repercussió física i emocional.

Per tant, és important que mares i pares, així com l'entorn educatiu prenguin consciència d'aquesta situació i col·laborin en la prevenció, abans que sigui massa tard, buscant ajuda professional i assessorament si fos necessari.

 

Recomanació informativa: Observatori de la infància:

https://observatoriodelainfancia.mdsocialesa2030.gob.es/estadisticas/protocolos/territoriales/home.htm